دانشگاه های ایتالیا

لوگو موسسه آوید

[vc_row][vc_column][vc_column_text]تحصیل در ایتالیا متقاضیان بسیاری در سراسر جهان دارد. در ادامه این مقاله در مورد بهترین دانشگاه های ایتالیا مانند دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا،دانشگاه بولونیا ایتالیا،دانشگاه ساپینزا ایتالیا،دانشگاه پیزا ایتالیا،دانشگاه ونیز ایتالیا و دانشگاه فلورانس ایتالیا،دانشگاه پلی تکنیک تورین ایتالیا و توضیح داده خواهد شد.[/vc_column_text][spacing desktop_height=”15″ mobile_height=”15″ smobile_height=”15″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”10099″ primary_title=”دانشگاه بولونیا ایتالیا” primary_title_font_container=”font_size:20|color:%23ffffff” primary_title_use_theme_fonts=”yes” hover_title=”دانشگاه بولونیا ایتالیا” shape=”round” hover_btn_title=”مشاهده” hover_btn_color=”warning” css_animation=”flipInX” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:%23|||” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Favidtechin.ir%2F%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2584%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%2F|||” css=”.vc_custom_1604938990801{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;}”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”10099″ primary_title=”دانشگاه پیزا ایتالیا” primary_title_font_container=”font_size:20|color:%23ffffff” primary_title_use_theme_fonts=”yes” hover_title=”دانشگاه پیزا ایتالیا” shape=”round” hover_btn_title=”مشاهده” hover_btn_color=”warning” css_animation=”flipInX” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:%23|||” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Favidtechin.ir%2F%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%2F|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7||” css=”.vc_custom_1604939285316{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;}”][/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”10099″ primary_title=”دانشگاه ساپینزا ایتالیا” primary_title_font_container=”font_size:20|color:%23ffffff” primary_title_use_theme_fonts=”yes” hover_title=”دانشگاه ساپینزا ایتالیا” shape=”round” hover_btn_title=”مشاهده” hover_btn_color=”warning” css_animation=”flipInX” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:%23|||” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Favidtechin.ir%2F%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c%25d9%2586%25d8%25b2%25d8%25a7-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%2F|||” css=”.vc_custom_1604938899279{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;}”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”10099″ primary_title=”پلی تکنیک تورین ایتالیا” primary_title_font_container=”font_size:20|color:%23ffffff” primary_title_use_theme_fonts=”yes” hover_title=”پلی تکنیک تورین ایتالیا” shape=”round” hover_btn_title=”مشاهده” hover_btn_color=”warning” css_animation=”flipInX” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:%23|||” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Favidtechin.ir%2F%25d9%25be%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25aa%25da%25a9%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%2F|||” css=”.vc_custom_1604939187194{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;}”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”10099″ primary_title=”دانشگاه فلورانس ایتالیا” primary_title_font_container=”font_size:20|color:%23ffffff” primary_title_use_theme_fonts=”yes” hover_title=”دانشگاه فلورانس ایتالیا” shape=”round” hover_btn_title=”مشاهده” hover_btn_color=”warning” css_animation=”flipInX” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:%23|||” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Favidtechin.ir%2F%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2581%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%2F|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7||” css=”.vc_custom_1604939626525{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;}”][/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_hoverbox image=”10099″ primary_title=”پلی تکنیک میلان ایتالیا” primary_title_font_container=”font_size:20|color:%23ffffff” primary_title_use_theme_fonts=”yes” hover_title=”پلی تکنیک میلان ایتالیا” shape=”round” hover_btn_title=”مشاهده” hover_btn_color=”warning” css_animation=”flipInX” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:%23|||” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Favidtechin.ir%2F%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%25be%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25aa%25da%25a9%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%2F|||” css=”.vc_custom_1604938777507{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;}”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”10099″ primary_title=”دانشگاه پادوا ایتالیا” primary_title_font_container=”font_size:20|color:%23ffffff” primary_title_use_theme_fonts=”yes” hover_title=”دانشگاه پادوا ایتالیا” shape=”round” hover_btn_title=”مشاهده” hover_btn_color=”warning” css_animation=”flipInX” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:%23|||” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Favidtechin.ir%2F%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%2F|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7||” css=”.vc_custom_1604939092021{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;}”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”10099″ primary_title=”دانشگاه ونیز ایتالیا” primary_title_font_container=”font_size:20|color:%23ffffff” primary_title_use_theme_fonts=”yes” hover_title=”دانشگاه ونیز ایتالیا” shape=”round” hover_btn_title=”مشاهده” hover_btn_color=”warning” css_animation=”flipInX” use_custom_fonts_primary_title=”true” hover_add_button=”true” primary_title_link=”url:%23|||” hover_btn_link=”url:https%3A%2F%2Favidtechin.ir%2F%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b2-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%2F|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7||” css=”.vc_custom_1604939417305{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;}”][/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row]